Myntbyrån

Hantering av personliga uppgifter

Information om behandling av kunders personuppgifter

Myntbyrån är en del av franska Bureau Monnaie som är registerad hos RCS de LILLE MÉTROPOLE med nummer 845 227 305 på adressen 150 rue du pré Catelan i La Madeleine 59110, Frankrike

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du köper våra produkter eller använder våra tjänster.

Varför och med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

Dina personuppgifter som du lämnar till oss – i samband med att du beställer varor till butik eller ombud, skapar ett användarkonto på vår webbplats eller via vår app, beställer varor genom ditt användarkonto, beställer hemleverans, gör en förfrågan om privatimport eller bokar en dryckesprovning – behandlas för ändamålen att vi ska kunna leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som kund och för att fullgöra och administrera vårt avtal med dig.

Exempelvis behandlar vi dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto för att administrera din användning av webbplatsen, kundförhållandet, historik (på Mina Sidor), och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av webbplatsen och fullgöra avtal med dig, följa upp leveranser eller annars vidta åtgärder som du har begärt.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband reklamation, återköp, sakskada och utbetalning av kompensation behandlas för ändamålet att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078).

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen*:

Din e-postadress som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto på vår webbplats eller via vår app kan komma att användas av oss för ändamålet att skicka ut formulär och enkätundersökningar. Din e-postadress och andra lämnade uppgifter används inte för någon form av marknadsföringssyfte.

För ändamålet att genomföra interna analyser och undersökningar skapar vi ett unikt KundID som används tillsammans med ditt postnummer vilket du lämnar till oss i samband med kundbeställningar. Detta görs i syfte att följa upp och utveckla verksamheten (sortiment, kommunikation, hälsa och arbetsbelastning) och då särskilt för att förbättra våra erbjudanden.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock komma att inverka på vår möjlighet att ingå avtal, leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, samt därefter att administrera avtalsförhållandet och uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

  • Våra system- och driftleverantörer och samarbetspartners har åtkomst till den kvittoinformation som registreras i samband med: inköp av våra produkter, personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du beställer varor till butik eller ombud, skapar ett användarkonto på vår webbplats eller via vår app,  beställer varor genom ditt användarkonto, beställer hemleverans, samt personuppgifter som registreras vid sakskada.
  • Om du betalar med kort krypteras kortinformationen i terminalen för läsning av betalkort och skickas direkt till den inlösande banken (Credit Agricole) för autentisering, godkännande och settlement av korttransaktionen och skickas därifrån till den kortutgivande banken.

  • Vi kan komma att lämna ut din e-postadress som du lämnar till oss i samband med att du skapar ditt användarkonto till våra samarbetspartners som hjälper oss att genomföra våra undersökningar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

Kassasystem

Ditt inköp, såväl kontantköp som kortköp, registreras i vårt kassasystem. Om du betalar med kort registreras ett maskerat kortnummer (endast de sex första och fyra sista siffrorna i kortnumret registreras). Vi sparar endast kvittoinformation såsom tidpunkt för köp, butik, belopp och vilka varor du köpt. Vi saknar möjlighet att utifrån kvittoinformation och maskerat kortnummer identifiera dig och ditt köp. Kvittoinformation sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen.

Kundbeställningar och beställning av hemleverans 

Dina personuppgifter – som du lämnar till oss i samband med att du beställer varor till butik eller ombud, beställer varor genom ditt användarkonto på vår webbplats eller via vår app, beställer hemleverans eller gör en förfrågan om privatimport – avidentifieras i vårt affärssystem från alla personuppgifter efter 30 dagar från att varorna har hämtats ut av dig i butik eller levererats hem till dig.

Den avidentifierade kundbeställningen, beställningen av hemleverans eller förfrågan om privatimport arkiveras sedan i 13 månader.

Interna analyser och undersökningar

Ett unikt KundID används tillsammans med ditt postnummer vid analys. Övriga personuppgifter som du lämnat i samband med din beställning krypteras och raderas efter fem (5) år.

Ditt användarkonto på vår webbplats eller via vår app.

Om du inte varit inloggad under en tolvmånadersperiod får du information från oss om att ditt användarkonto automatiskt raderas om du inte loggar in inom en månad. Du kan även särskilt begära att ditt användarkonto ska raderas genom att kontakta vår kundtjänst.del av Mina Sidor) raderas när du begär det, dock senast 15 månader efter beställningen. Historik för Mina bokningar (del av Mina Sidor) raderas senast tre (3) månader efter bokningsdagen.

Kundtjänst

Kundtjänstärenden raderas efter tre (3) år från avslutat ärende. Samtal som spelas in i samband med att du ringer in till vår kundtjänst raderas efter tre (3) månader.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Bli informerad Vi kommer att informera dig när produkten är tillgänglig igen. Vänligen skriv in din e-postadress nedan.

Se om du har tur...

Och kanske vinner du ett gratis mynt!

*Genom att delta i spelet hos Myntbyrån godkänner jag villkoren. Gäller exklusive fraktkostnader. En tur per e-postadress.

Din e-postadress :
Se om du har tur